Thẻ h1

Công trình trụ sở Hải quan

 Trụ sở được hoàn thiện và đi vào hoạt động  Hình ảnh cổng chính trụ sở hải quan

 

Công trình trụ sở Hải quan