Thẻ h1

Kho Bãi Tổng Hợp Thành Chí

   

  

                                         

 Hình ảnh trên cao của kho

                                Không gian rộng rãi ngoài kho                                                                Xe container chất hàng vào kho

 

 

                                         
Không Gian Bên trong Kho tổng Hợp                                                   Cổng Kho Tổng Hợp                                                                                         Trạm cân

 

 

                                                              

                Không Gian Ngoài Kho Bãi                                                                         Trạm Cân Trong Kho Bãi                                                                                     Trạm Cân Container

 

    

 

                                                  

                                    Kho số 6&7                                                                                  Container chất hàng vào kho